Kto musi posiadać kasę fiskalną?

Zgodnie z art. 111 obowiązującej obecnie ustawy o podatku od towarów i usług (dostępnej tutaj) do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Konieczność posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy więc przedsiębiorców sprzedających towary lub świadczących usługi wyłącznie na rzecz firm, organizacji oraz organów administracji samorządowej i państwowej.

Ponadto obowiązku posiadania kasy rejestrującej nie ma przedsiębiorca sprzedający produkty lub wykonujący usługi, które zwolnione są z ewidencjonowania. Zostały one określone w części I załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Treść aktualnie obowiązującego rozporządzenia

W sytuacji, gdy podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługi zarówno zwolnione z ewidencjonowania (czyli wskazane w załączniku I), jak i te, które zwolnieniu nie podlegają, zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 3 wspomnianego rozporządzenia, zwolnienie z konieczności posiadania kasy fiskalnej przysługuje mu, jeżeli udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Zwolnieniu z konieczności posiadania kasy fiskalnej na podstawie tego kryterium podlega również podatnik rozpoczynający dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, pod warunkiem że przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu z tego tytułu w całkowitym obrocie podatnika za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności (lub okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy), będzie wyższy niż 80%.

Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje również zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotów.

Jeśli w danym roku podatkowym obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczą kwoty 20 tys. zł, wtedy podatnik nie ma obowiązku instalowania kasy fiskalnej. Obowiązek ten powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit 20 tys. zł.

Kryterium wysokości obrotów dotyczy również podatnika rozpoczynającego działalność, jeżeli przewidywany przez niego obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kas fiskalnych dotyczy także podatników, którzy prowadzą sprzedaż przez internet. Zgodnie ze wspominanym rozporządzeniem ewidencjonowaniu nie podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.