Ulga na zakup kasy fiskalnej – komu przysługuje i jak skorzystać?

Zgodnie z art. 111 aktualnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, mają podatnicy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie jej przy zastosowaniu kas rejestrujących, dotychczas nieużywanych do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

W przypadku, gdy kwota do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym jest wyższa od kwoty podatku należnego, to podatnik ma prawo do:

  • zwrotu jej różnicy na własny rachunek bankowy (w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem)
  • lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Jeśli podatnicy, o których mowa, wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku, wówczas urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty na rachunek bankowy podatnika w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot, wydanych na zakup kas rejestrujących, zobowiązani są podatnicy, którzy w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot serwisujący.

Aby skorzystać z odliczeń ulgi na zakup kasy fiskalnej, przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki:

  • posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej,
  • dysponować dowodem zapłaty całej należności za jej zakup,
  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały funkcje.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, by skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, musi wypełnić deklarację VAT-7 lub VAT-7K, a przedsiębiorca zwolniony z VAT powinien złożyć stosowny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot ulgi na rachunek bankowy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją Ustawy o podatku od towarów i usług.